Pal­ve­luse­te­li

Pal­ve­luse­te­li on tar­koi­tet­tu kai­kil­le sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vil­le.
Sete­lin saa­mi­nen edel­lyt­tää, että kun­nal­li­sen sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon edus­ta­ja arvioi hen­ki­lön pal­ve­lun tar­peen.
Pal­ve­luse­te­lin saa asuin­kun­nan ter­veys­a­se­mal­ta, sosi­aa­li­vi­ras­tos­ta ja muis­ta kun­nan pal­ve­lu­yk­si­köis­tä, jot­ka myös anta­vat lisä­tie­to­ja pal­ve­luse­te­lis­tä.

Pal­ve­luse­te­lil­lä edis­te­tään sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den käyt­tä­jien valin­nan­va­paut­ta ja mah­dol­li­suuk­sia hank­kia tar­vit­se­mi­aan pal­ve­lui­ta yksi­tyi­sil­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jil­ta.

Pal­ve­luse­te­lil­lä voi hank­kia sel­lai­sia sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja, jot­ka kun­nan tai kun­tayh­ty­män kuu­luu jär­jes­tää asuk­kail­leen. Pal­ve­luse­te­lil­lä han­kit­ta­va pal­ve­lu on vaih­toeh­to kun­nan tai kun­tayh­ty­män tuot­ta­mal­le pal­ve­lul­le.

Lue lisää pal­ve­luse­te­lis­tä

Kaikki palvelumme voit ostaa myös läheisellesi lahjaksi.

Mikä olisikaan parempi lahja kuin edes hetken helpompi arki!