Kotia­pu

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan töi­tä teem­me pää­sään­töi­ses­ti Posa:s sopi­muk­sel­la tai pal­ve­luse­te­li­nä asiak­kail­le ja hin­ta on sama kuin pal­ve­luse­te­lis­sä.

Toi­si­naan voi tul­la itse kul­le­kin eril­li­siä tar­pei­ta ja yri­täm­me aut­taa niis­sä.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus

Yri­tys tai yksi­tyi­nen hen­ki­lö!

Jos tie­dät, että tulet tar­vit­se­maan työ­mies­tä het­kek­si tai piem­mäk­si aikaa, niin kan­nat­taa kysyä, että min­kä­lai­sia hen­ki­löi­tä meil­lä oli­si tar­jo­ta tar­pei­sii­si.

Muis­ta koti­ta­lous­vä­hen­nys

Muis­tat­te­han, että kai­kis­ta pal­ve­luis­tam­me saa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen ja samal­la kan­nat­taa kysel­lä, että mitä muu­ta voim­me teh­dä hel­pot­taak­sem­me tei­jän arkea.

Tule seu­raa­maan mei­tä myös Face­boo­kis­sa. Siel­tä saat ajan­koh­tai­sem­mat tie­dot ja pää­set näke­mään suo­raan, että mitä kaik­kea me olem­me asiak­kait­tem­me hyväk­si teh­neet.

 

Läm­pi­min Ter­vei­sin

T&T Kotia­vun pop­poo

Pal­ve­lum­me

Täs­sä hie­man lis­taa ja tie­to­ja, min­kä­lais­ta apua mei­dän kaut­ta voit­te saa­da.

Toi­min­tam­me on asia­kas­läh­töis­tä jos­sa ote­taan huo­mioon ihmis­ten yksi­löl­li­set tar­peet ja miel­ty­myk­set.

Kai­kes­sa työ­teh­tä­vis­sä jois­sa tar­vi­taan työ­vä­li­nei­tä, pyrim­me osta­maan ne pai­kal­li­sis­ta yri­tyk­sil­tä ja luon­to­ys­tä­väl­li­si­nä tuot­tei­na kui­ten­kaan tin­ki­mät­tä työn tehok­kuu­des­ta ja asiak­kaal­le tuo­te­tun työn laa­dus­ta ja siis­tey­des­tä.

Hin­tam­me on 37,2€/h (30€/h ilman alv:ta)

Kaikki palvelumme voit ostaa myös läheisellesi lahjaksi.

Mikä olisikaan parempi lahja kuin edes hetken helpompi arki!